Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: De Verkoper.
illum BVBA, met als zaakvoerders Philippe Rombouts en Véronique De Vreese, heeft haar maatschappelijke zetel te Aalterstraat 13, 9880 Aalter, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0542.350.952. Het BTW nummer is BE 0542.350.952.

Artikel 2: De Verkoopovereenkomst.
De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen illum BVBA en de Koper, die bij het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden aanvaardt, en die verklaart rechtsbekwaam te zijn. In het kader van de online verkoop en volgens de wet van 9 juli 2001 rond de regels i.v.m. het juridische kader voor elektronische handelingen, aanvaarden zowel illum BVBA als de Koper alle elektronische documenten. Een bevestiging van bestelling heeft dus dezelfde rechtswaarde als een handgeschreven handtekening.

Artikel 3: Producten en prijzen.
De producten die illum BVBA aanbiedt zijn alle producten die op de site worden aangegeven op de dag dat de Koper de site bezoekt en dit zolang de voorraad strekt. illum BVBA besteedt de grootste zorg aan een correcte weergave van het product aan de hand van foto's en beschrijvingen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat er kleurverschillen zijn door o.a. verschil in computer- of scherminstellingen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Op de eindafrekening vindt de Koper alle kosten die aangerekend zullen worden en waarmee de koper zich via bestelling akkoord verklaart.

Artikel 4: Bevestiging van bestelling en betaling.
Een bestelling is pas bevestigd eenmaal illum BVBA een elektronische bevestiging heeft verstuurd naar het emailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.
De bestelling zal pas uitgevoerd worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelde producten inclusief de verzendkosten.
illum BVBA behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is.
De bestelling kan online worden betaald of per overschrijving. Gezien een Europese overschrijving geen extra kosten met zich meebrengt, dient de Koper ervoor te zorgen dat de betaling correct wordt uitgevoerd zo niet worden kosten aangerekend aan illum BVBA in rekening gebracht. Voor de afhandeling van de online betalingen werkt illum BVBA samen met OGONE. OGONE is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen.
illum BVBA heeft zelf geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Kopers.

Artikel 5: Levering.
De bestelling word verstuurd na volledige betaling en dit naar het leveringsadres opgegeven door de Koper. illum BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een leveringsadres foutief wordt opgegeven door de Koper. Kosten verbonden aan het opnieuw opsturen van het pakket bij een foutief adres, zijn voor rekening van de Koper. De bestelling wordt verstuurd via de door de Koper aangeduide dienst. Indien de Koper kiest voor een niet-verzekerde zending kan illum BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies. illum BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in leveringen die zich voordoen bij de gekozen verzenddienst.

Artikel 6: Teruggave of omruiling.
De Koper heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Koper dient elke retour aan te melden per email naar we@illum.be. Alle producten moeten teruggestuurd worden in de oorspronkelijke staat en verpakking naar volgend adres: illum BVBA, Aalterstraat 13, 9880 Aalter, België. De Koper stuurt de producten terug onder eigen risico. Indien de Koper geen omruiling vraagt, zal illum BVBA het betaalde bedrag van de bestelling, met uitzondering van de verzendkosten, terugbetalen binnen een termijn van dertig dagen. Indien de Koper een omruiling vraagt, zal illum BVBA dit verrekenen met het betaalde bedrag. Verzendkosten voor het versturen van een omruiling zijn altijd voor rekening van de Koper.

Artikel 7: Klachten. 
illum BVBA controleert de urnen voor verzending en zorgt voor een degelijke verpakking. Niettemin de omzichtigheid en onze betrokkenheid kan het gebeuren dat er toch een fout vastgesteld wordt aan een product of dat er een fout product wordt geleverd . Indien de Koper een fout vaststelt, dient dit per email naar we@illum.be gemeld te worden.
illum BVBA zorgt voor een correcte afhandeling van de klacht en neemt de kosten voor terugzending op zich indien de fout onder de verantwoordelijkheid van illum BVBA valt.
illum BVBA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele morele en/of emotionele schadeloosstelling bij foutieve of misgelopen leveringen.

Artikel 8: Privacy.
Alle persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik van illum BVBA door middel van een gegevensverwerking. U beschikt op elk moment over het recht tot inzage en verbetering van uw gegevens. De gegevens worden door illum BVBA gebruikt voor de administratie van de bestelling, de leveringen, de facturen en het opvolgen van de betalingen. De gegevens worden geenszins doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. illum BVBA maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen gegevens van vorige bezoeken aan de site.
illum BVBA gebruikt cookies alleen om de diensten te kunnen personaliseren en inloggen vlotter te laten verlopen. Iedereen is vrij om zijn computer te blokkeren voor cookies door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die illum BVBA aanbiedt via deze site te personaliseren.

Artikel 9: Uitzonderingen.
illum BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan overmacht zoals staking, overstroming of brand, en alle andere gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. illum BVBA verbindt zich ertoe alle voorschriften in de Gedragscode van het BDMV (Belgische Direct Marketing Verbond) in acht te nemen.
Bij geschillen dient een oplossing in der minne worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen.
Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.